Aanmelding
Aanmelding als lid is ten alle tijde mogelijk bij het secretariaat. Geïnteresseerden kunnen nadere informatie inwinnen tijdens een repetitieavond en zich laten informeren omtrent de diverse opleidingsmogelijkheden.

Afmelding
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. De voorwaarden voor opzegging staan omschreven in artikel 7 van de Statuten. Deze kunnen via de site van de vereniging worden geraadpleegd of liggen op verzoek ter inzage bij het secretariaat.